Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občianske združenieS T A N O V Y
občianskeho združenia
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších predpisov
I.
Základné ustanovenia
Názov: ŠTVORLÍSTOK NÁDEJE.
Sídlo združenia: 956 04 Vozokany č. d. 139, okres Topoľčany .
Právna forma: Občianske združenie podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov.
II.
Cieľ a činnosť združenia
1. Podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti.
2. Rozvoj a iniciácia zlepšovania kvality sociálnych služieb.
3. Poradenstvo pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
4. Poskytovanie humanitárnych služieb a pomoci svojím spoluobčanom .
5. Poskytovanie pomoci postihnutým, opusteným a týraným ľuďom a pacientom s onkologickým ochorením.
6. Sociálna výpomoc ľuďom závislým na alkohole a drogách, iniciácia rozvoja ich duchovných a fyzických hodnôt na podporu ich vzdelávania k zdravým životným návykom.
III.
Členstvo
Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľom združenia.
IV.
Práva a povinnosti členov
Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.
Každý člen združenia má právo zúčastňovať sa a rozhodovať na zhromaždení členom občianskeho združenia a byť volený do orgánov združenia.
Členovia združenia sú povinní platiť členský príspevok vo výške schválenej zhromaždením členov občianskeho združenia, ak o povinnosti platiť príspevok rozhodne zhromaždenie členov občianskeho združenia.
Členovia združenia sa zaväzujú a sú povinný na základe rozhodnutia predsedníctva poskytnúť osobám pomoc a podporu v súlade s cieľom činnosti združenia.
V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
· zhromaždenie členov občianskeho združenia
· predsedníctvo
· predseda
VI.
Zhromaždenie členov občianskeho združenia
Zhromaždenie členov združenia je najvyšším orgánom združenia, ktoré najmä:
· schvaľuje a ruší stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
· schvaľuje ročnú výšku príspevku združenia,
· volí a odvoláva členov predsedníctva združenia,
· hodnotí činnosť predsedníctva združenia a predsedu združenia
· môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia predsedníctva
· uznáša sa na ďalších veciach, ktoré si vyhradí a ktoré nie sú vo výlučnej právomoci iných orgánov združenia
· rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo jeho zlúčení s iným združením
Zhromaždenie členom zvoláva predsedníctvo združenia písomne najmenej 1-krát za kalendárny rok. Toto je uznášania schopné, ak je na ňom prítomná aspoň polovica jeho členov.
VII.
Predsedníctvo
Predsedníctvo občianskeho združenia je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia členov združenia.
Predsedníctvo občianskeho združenia má 3-och členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky.
Predsedníctvo najmä:
· volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu,
· riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
· hodnotí činnosť predsedu združenia
· plní uznesenia zhromaždenia členov združenia
· schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok
· schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia za uplynulý rok
· hospodári s majetkom občianskeho združenia
· rozhoduje o poskytnutí pomoci a podpory, prípadne materiálneho zabezpečenia
· kontroluje činnosť predsedu združenia
VIII.
Predseda
Predseda občianskeho združenia je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorý zastupuje a koná za združenie navonok, vedie zasadnutia predsedníctva združenia a predsedá zasadnutiam zhromaždenia členov združenia.
IX.
Hospodárenie združenia
Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo. Združenie vedie účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
Zdrojmi majetku sú:
· členské príspevky členov združenia,
· dary fyzických alebo právnických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
· výnosy z verejných zbierok, z lotérií a iných podobných hier povolených v zmysle zák. č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
· výnosy z organizovania kultúrnych vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
· dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo zo štátneho fondu,
· výnosy z majetku.
X.
Využitie prostriedkov združenia:
Združenie je povinné použiť dary alebo príspevky na konkrétny účel, na ktorý boli poukázané.
Osoba, ktorej združenie poskytlo prostriedky z rozpočtu, je povinná využiť ich len na účel, na ktorý boli poskytnuté a preukázať to právoplatnými dokladmi.
XI.
Zánik združenia
Združenie zanikne, ak o tom rozhodne zhromaždenie združenia a to dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora, ktorý vykoná pri zániku združenia majetkové vysporiadanie.
Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecno-prospešné a charitatívne účely.
Likvidátor oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR najneskôr do 15 dní od ukončenia likvidácie.
XII.
Záverečné ustanovenie
Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia.
Vo Vozokanoch, dňa 11.1.2011